EVP-trajecten
Klik Hier
Erkennen Verworven Competenties (EVC)
Klik Hier
LeerpleinOmgevingsrecht
e-Portfolio en veel meer
Klik Hier
RobuustheidsMonitor
Klik Hier

Ons aanbod:

EVP-validatietrajecten

Voor wie

Iedereen kan deelnemen aan een EVP-validatietraject. Voorwaarde is wel dat er een toetsingskader aanwezig is. Dat geldt in ieder geval voor VTH-professionals en kwaliteitsborgers. Zij kunnen door middel van een EVP hun kennis en kunde laten valideren op basis van de KwaliteitsCriteria VTH respectievelijk de deskundigheidscriteria die uit de Wkb voortvloeien.

Wanneer inzetten

Je kunt een ErVaringsProfiel inzetten om onafhankelijk de deskundigheid van VTH-professionals aan te tonen. Uiteraard kun je een EVP-validatie ook goed gebruiken om inzicht te krijgen in de criteria waar een VTH-professional/Kwaliteitsborger aantoonbaar aan voldoet en wat zijn ontwikkelpunten nog zijn.

Omschrijving

De validatie van kennis en kunde van de deelnemer vindt plaats op basis van de door hem aangeleverde portfoliostukken. Voor het verzamelen hiervan stellen wij aan de deelnemer een ePortfolio (LeerpleinOmgevingsrecht.nl) beschikbaar. Onze ontwikkelcoach bespreekt de inhoud van het samengestelde portfolio met de deelnemer. Het resultaat van de EVP-validatie leggen wij vast in een ErVaringsProfiel.

Dit traject verloopt als volgt:

 • Intake: Onze projectleider bespreekt de aangemelde deelnemers met de opdrachtgever. We bespreken dan of de opgegeven deskundigheidsgebieden bij de functie van de deelnemers past.  Zo voorkomen we mismatches.
 • Introductie: Wij verzorgen een (online)sessie over het nut, de noodzaak en aanpak van de EVP-validatie. In voorkomende gevallen kan individuele voorlichting plaatsvinden.
 • Opbouwen portfolio: De deelnemer vult zijn ePortfolio met relevante diploma’s, certificaten en beroepsproducten.
 • Portfoliogesprek: Onze ontwikkelcoach bespreekt het portfolio met de deelnemer. Daar waar nodig adviseert hij over mogelijke of noodzakelijke versterkingen van het portfolio.
 • Rapportage: Het resultaat van de EVP-validatie leggen wij vast in het LeerpleinOmgevingsrecht en in het ErVaringsProfiel (pdf).
 • Nabespreking: Op verzoek bespreken wij na afronding van de uitgevoerde EVP-trajecten de resultaten.
 1.  

Tijdsbesteding deelnemer

Afhankelijk van het deeldeskundigheidsgebied bedraagt de gemiddelde tijdsbesteding per deelnemer ca. 6–10 uur.

EVC-validatietraject

Voor wie

Uitsluitend medewerkers die beoordeeld moeten worden aan de hand van een landelijk vastgestelde branchestandaard kunnen een EVC-traject doorlopen. Voor de VTH-professionals is dat de Branchestandaard VTH KwaliteitsCriteria 2.2. De branchestandaard voor de Wkb-deskundighiedscriteria is in ontwikkeling meer infomatie daarover vind je hier.

Wanneer inzetten

Je kunt het EVC-traject inzetten als naast het vaststellen van de 0-situatie (EVP), het ook belangrijk is dat het resultaat hiervan middels een landelijk erkend bewijs van vakbekwaamheid wordt vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een medewerker op een hbo-deskundigheidsgebied wordt ingezet maar niet beschikt over een hbo-diploma waarmee hij het basisopleidingsniveau kan aantonen. Omdat de werkervaring een belangrijke rol speelt dient de kandidaat 3-5 jaar hbo-gerelateerde werkzaamheden te verrichten.

Omdat er geen branchestandaard is voor kwaliteitsborgers is er ook geen EVC-traject voor deze doelgroep beschikbaar. Als een kwaliteitsborger ingezet wordt op een hbo-scope en hij beschikt niet over een hbo-diploma dan kan hij het beste de WerkErvaringsToets hbo doorlopen om zijn hbo-niveau aan te tonen.

Omschrijving

Een EVC-traject is in grote lijnen vergelijkbaar met een EVP-traject. Ook hier vult de deelnemer een portfolio dat hij bespreekt met onze ontwikkelcoach. Omdat een EVC-traject vaak ingezet wordt om het hbo-niveau vast te stellen en te verankeren in een bewijs van vakbekwaamheid, maakt de WerkErvaringsToets hbo integraal onderdeel uit van ons EVC-traject. Anders dan bij een EVP-traject begeleiden wij de deelnemer intensief. Onze begeleiding is erop gericht om het opbouwen van een kwalitatief goed portfolio te ondersteunen. Na het afsluitende portfoliogesprek met je ontwikkelcoach volgt er een assessment met een onafhankelijke assessor. De resultaten van dit assessment legt de assessor vast in een EVC-rapportage. Bij voldoende aangetoonde deskundigheid leggen wij het resultaat eveneens vast in een gewaarmerkt vakbekwaamheidsbewijs. Daarmee worden de resultaten ook opgenomen in het register van ervaringscertificaten en vastgelegd in het LeerpleinOmgevingsrecht.

Tijdsbesteding deelnemer

De tijdsbesteding voor een EVC-traject bedraagt voor de deelnemer gemiddeld 30 uur.

Zelfevaluatie KwaliteitsCriteria

Voor wie

Elke gebruiker van het LeerpleinOmgevingsrecht met de VTH-module in het LeerpleinOmgevingsrecht kan indien gewenst een Zelfevaluatie KwaliteitsCriteria uitvoeren.

Wanneer inzetten

Je kunt de Zelfevaluatie inzetten als je het op enig moment niet opportuun acht om een EVC- of EVP-validatie uit te laten voeren.

Omschrijving

Een VTH-professional kan met de Zelfevaluatie zonder een portfolio zijn status van deskundigheid bepalen. Hij loopt daarvoor de criteria langs en bepaalt zelfstandig of hij voldoet of niet voldoet aan het betreffende criterium. Wij faciliteren de VTH-professional bij het uitvoeren van de Zelfevaluatie door het beschikbaar stellen van toelichtingen op de meeste criteria. Daarnaast stellen wij een online handleiding voor de Zelfevaluatie beschikbaar.

Tijdsbesteding deelnemer

Een deelnemer van een Zelfevaluatie besteedt daar maximaal 1 uur aan. Dit kan zo snel omdat er geen portfolio wordt opgebouwd.

WerkErvaringsToets hbo

Voor wie

De WerkErvaringsToets hbo is door ons ontwikkeld voor medewerkers die zonder een hbo-diploma activiteiten uitvoeren die tot een hbo-deskundigheidsgebied behoren.

Wanneer inzetten

Dit instrument zetten wij in het verleden in voor deelnemers aan een 0-meting die niet met een hbo-diploma konden aantonen dat zij over het hbo-niveau beschikten. Deze mogelijkheid bestaat nog steeds, maar met de komst van de Branchestandaard VTH KwaliteitsCriteria is het nu mogelijk om de validering van het hbo-niveau onderdeel uit te laten maken van een EVC-validatietraject. Het voordeel hiervan is dat het resultaat dan vastgelegd wordt in een landelijk erkend bewijs van vakbekwaamheid.

De WerkErvaringsToets zetten wij ondanks bovenstaande nog steeds los in. Dit heeft namelijk als voordeel dat de kosten lager zijn en de tijdsbesteding van de medewerker minder is dan voor een volwaardig EVC-traject. Daarnaast is deze dienst geschikt voor kwaliteitsborgers met een hbo-scope maar zonder hbo-diploma. Kwaliteitsborgers kunnen namelijk geen EVC-traject doorlopen omdat de branchestandaard hiervoor nog in ontwikkeling is.

Je kunt een WerkErvaringsToets alleen inzetten als er sprake is van 3-5 jaar ervaring met hbo-werkzaamheden.

Omschrijving

De WerkErvaringsToets bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het maken van een capaciteitentest.
 • Het opstellen van een eigen verklaring.
 • Het verstrekken van informatie met betrekking tot functieomschrijving en functiebeoordelingen.
 • Het maken van onze case-evaluator waarin gevraagd wordt 2 cases uit de eigen praktijk te beschrijven.
 1.  

Tijdsbesteding deelnemer

De WerkErvaringsToets neemt 12-16 uur in beslag.

KennisEvaluatie

Voor wie

De KennisEvaluatie is bedoeld voor medewerkers die zich willen ontwikkelen door middel van zelfstudie en/of praktijkleren.

Wanneer inzetten

De KennisEvaluatie kun je inzetten bij onderwerpen die zich voor zelfstudie of praktijkleren lenen.

Omschrijving

Een KennisEvaluatie vervangt het volgen van een basiscursus met de volgende stappen:

 • Insturen van zelfstudie (opstellen concrete zelfstudieopdracht die via het LeerpleinOmgevingsrecht beschikbaar wordt gesteld)
 • Uitvoeren van de zelfstudie door de kandidaat
 • Uitvoeren van de reflectieopdracht door de kandidaat
 • Beoordeling van de reflectieopdracht
 1.  

Tijdsbesteding deelnemer

De tijdsbesteding is afhankelijk van het ontwikkelpunt of combinaties van ontwikkelpunten.

KwaliteitsCriteria-APK

Voor wie

De KwaliteitsCriteria-APK is bedoeld voor VTH-professionals of VTH-organisaties die de status van deskundigheid jaarlijks gecheckt willen hebben.

Omschrijving

Een EVP-traject is een momentopname waarvan het resultaat vastgelegd is in een EVP-rapportage. Als eenmaal de status van deskundigheid met een EVP-validatie is vastgesteld wil je die natuurlijk ook aanpassen op het moment dat je bijvoorbeeld een cursus hebt afgerond. Met de KC-APK worden jaarlijks de veranderingen in de status van deskundigheid verwerkt en de EVP-rapportage vernieuwd. Op die manier verandert de momentopname in een jaarlijks bijgesteld actueel beeld.

geüpdatete Jaarlijks benaderen wij de VTH-professional met het verzoek om door middel van een handige checklist de wijziging in kennis en kunde, de gevolgde cursussen en opleidingen in het LeerpleinOmgevingsrecht bij te werken. Naar aanleiding hiervan passen wij de status van deskundigheid aan en ontvangt de VTH-professional een geüpdatete versie van zijn EVP-rapportage.

LeerpleinOmgevingsrecht

Het LeerpleinOmgevingsrecht is een platform waar gebruikers een portfolio kunnen opbouwen, de status van hun deskundigheid terug kunnen vinden en wat gebruikt kan worden om ontwikkelingen te sturen en te monitoren. Het LeerpleinOmgevingsrecht bestaat uit de volgende modules:

 • De basis-module
 • De VTH-module
 • De LMS-module

Basis-module

De basis-module omvat de basisfunctionaliteit van het LeerpleinOmgevingsrecht. Deze bestaat uit een introductiemodule (aan te passen naar de wens van de opdrachtgever) voor de gebruiker en de portfolio-module. Deze module wordt voor elke gebruiker toegevoegd. 

VTH-module

Voor VTH-professionals bieden wij de VTH-module aan als uitbreiding op de basis-module. Met deze module kunt u gebruik gaan maken van de KwaliteitsCriteria VTH als toetsingskader. Dit is de configuratie die wij ook voor onze EVP- en EVC-validatietrajecten gebruiken.

LMS-module

LMS staat voor Learning Management Systeem. Het LeerpleinOmgevingsrecht is gebouwd op het Moodle-platform. Dit is een toonaangevend platform dat door vele opleidingen, hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland wordt gebruikt. Met de LMS-module krijgt je zelf de beschikking over de vele faciliteiten die Moodle te bieden heeft. Hiermee kan je het LeerpleinOmgevingsrecht maximaal gebruiken voor het sturen van de ontwikkeling van je medewerkers. Bijvoorbeeld door je eigen e-learning modules toe te voegen.

RobuustheidsMonitor

Gemeenten en omgevingsdiensten moeten kunnen aantonen dat zij robuust zijn voor het uitvoeren van de VTH-taken. Dit is in de wet VTH vastgelegd en vervolgens vertaald naar de gemeentelijke verordening VTH Kwaliteit. Het is dus belangrijk om inzicht te hebben in de robuustheid van de organisatie. Daarnaast is het ook belangrijk om inzicht te hebben in de ontwikkelpunten van medewerkers. Zo is de vraag te beantwoorden wat er moet gebeuren om (als dit nog niet het geval is) aan de KwaliteitsCriteria VTH te voldoen. De dynamische gegevens in het LeerpleinOmgevingsrecht vormen de basis voor de RobuustheidsMonitor zodat deze altijd up-to-date presentaties bevat. Meer informatie over de RobuustheidsMonitor vind je in dit informatieblad.